About

Η Αλεξάνδρα κι ο Δαμιανός απολαμβάνουν να αφηγούνται ιστορίες που καταγράφουν apo konta μέσα από τον φακό τους! Ακολουθούν κι ανασυνθέτουν το νήμα που ενώνει τους ήρωες της κάθε ιστορίας, αποτυπώνοντας όσα εκείνοι ζήσανε αλλά δεν προλάβανε να δούνε. Διακριτικά και με σεβασμό κυκλοφορούν αθόρυβα ανάμεσά σας, χωρίς να παρεμβαίνουν για να καθοδηγήσουν (σκηνοθετικά) τους «πρωταγωνιστές».

 

Η Αλεξάνδρα είναι καλλιτεχνική μετανάστρια μεγαλωμένη στον Καναδά κι εργάζεται ως φωτογράφος τα τελευταία 15 χρόνια. Αγαπάει τον χορό και τον σκύλο της τον Ρόκυ. www.alexandrastamopoulou.gr

 

Ο Δαμιανός είναι βραβευμένος κινηματογραφιστής και δάσκαλος. Λατρεύει την μαγειρική και την μουσική θεωρώντας ότι είναι οι δύο πιο κοντινές τέχνες σ’ αυτήν του μοντάζ. www.blinkdreamer.gr

Παραλειπόμενα: Το όνομα και το λογότυπο της ομάδας τους, το εμπνεύστηκαν από την ιστορία του βιβλίου του Χόρχε Μπουκάι «Ο δρόμος της συνάντησης». Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να διαβάσετε την ιστορία και να δείτε τα σχέδια του λογότυπου, που δημιουργήθηκε από τον Luis Torres. Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε  και δημιουργήθηκε από εμάς με τη βοήθεια του Dan Ton Torres. www.danton.work

Alexandra and Damianos enjoy telling stories as seen through their camera lens ! They follow and recompose the thread that unites the heroes of each story, reflecting everything they lived but could not see. With discretion and respect, they walk silently among us, without guiding (as directors) the “protagonists”.

 

Alexandra is an “artistic immigrant”, raised in Canada. She has been working as a photographer for the last 15 years. She likes dancing and loves her dog, Rocky. www.alexandrastamopoulou.gr

 

Damianos is a teacher and award-winning filmmaker. He likes to cook and loves music, considering that these are the arts closest to film editing. www.blinkdreamer.gr

Trivia: The name and logo of their group was inspired by the story of Jorge Bucay’s book “The meeting road”. Click the image below to read the story and see the logo’s drafts, created by Luis Torres. The website was designed and created by us with the help of Dan Ton Torres. www.danton.work

¡Alexandra y Damianos disfrutan contar historias, vistas por la lente de su cámara! Siguen y recomponen el hilo que une a los héroes de cada historia, reflejando todo lo que ellos vivieron pero no pudieron ver. Con discreción y respeto, circulan silenciosamente entre nosotros, sin guiar (como directores) a los “protagonistas”.

 

Alexandra es una “inmigrante artística”, crecida en Canadá. Viene trabajando como fotógrafa por los últimos 15 años. Ama el baile y a su perro, Rocky. www.alexandrastamopoulou.gr

 

Damianos es docente y cineasta premiado. Le gusta cocinar y le encanta la música, considerando que son las artes más cercanas al montaje. www.blinkdreamer.gr

Trivia: El nombre y el logo de su grupo fue inspirado por la historia del libro de Jorge Bucay “El camino del encuentro”. Haga clic en la imagen de abajo para leer la historia y ver los borradores del logotipo, creados por Luis Torres. El sitio web fue diseñado y creado por nosotros con la ayuda de Dan Ton Torres. www.danton.work

Alexandra e Damianos gostam de contar histórias, vistas pela lente de sua câmera! Eles seguem e recompõem o fio que une os heróis de cada história, refletindo tudo o que eles viveram, mas não conseguiram ver. Com discrição e respeito, circulam silenciosamente entre nós, sem guiar (como diretores) os “protagonistas”

 

Alexandra é uma “imigrante artística”, criada no Canadá. Trabalha como fotógrafa nos últimos 15 anos. Gosta de dançar e ama seu cachorro, Rocky. www.alexandrastamopoulou.gr

 

Damianos é um professor e cineasta premiado. Gosta de cozinhar e ama a música, considerando que são as artes mais próximas da montagem. www.blinkdreamer.gr

Trivia: O nome e logotipo de seu grupo foi inspirado pela história do livro “O Caminho do Encontro”, de Jorge Bucay. Clique na imagem abaixo para ler a história e ver os rascunhos do logotipo, criados por Luis Torres. O site foi projetado e criado por nós com a ajuda de  Dan Ton Torres. www.danton.work

Alexandra und Damianos genießen es Geschichten zu erzählen, die sie „aus der Nähe“ durch ihre Linse aufnehmen! Sie folgen und rekonstruieren den Faden, der die Helden jeder Geschichte vereint, und halten fest, was sie getan haben, aber selbst nicht gesehen haben. Sie zirkulieren diskret und mit Respekt still unter Ihnen, ohne sich einzumischen, um die „Protagonisten” anzuleiten.

 

Alexandra ist eine künstlerische Einwanderin, die in Kanada aufgewachsen ist und seit 15 Jahren als Fotografin arbeitet. Sie liebt das Tanzen und ihren Hund Rocky. www.alexandrastamopoulou.gr

 

Damianos ist ein renommierter Filmemacher und Lehrer .Er liebt das Kochen und die Musik und glaubt, dass dies die beiden Künste sind, die der Montage am nächsten kommen. www.blinkdreamer.gr

Trivia: Der Name und das Logo ihres Teams wurden von der Geschichte von Jorge Bujais Buch “The Way of the Meeting” inspiriert. Klicken Sie auf das Bild unten, um die Geschichte zu lesen und die von  Luis Torres  erstellten Logo-Designs zu sehen. Die Website wurde von uns mit Hilfe von Dan Ton Torres entworfen und erstellt.  www.danton.work

Alexandra et Damianos aiment raconter des histoires, vues par la lentille de leur caméra! Ils suivent et recomposent le fil qui unit les héros de chaque histoire, reflétant tout ce qu’ils ont vécu mais n’ont pas pu voir. Avec discrétion et respect, ils circulent en silence parmi nous, sans guider (en tant que réalisateurs) les “protagonistes”.

 

Alexandra est une “immigrante artistique”, élevée au Canada. Elle travaille comme photographe depuis 15 ans. Elle aime danser et adore son chien, Rocky. www.alexandrastamopoulou.gr

 

Damianos est un enseignant et réalisateur primé. Il aime cuisiner et adore la musique, considérant que ce sont les arts les plus proches du montage. www.blinkdreamer.gr

Trivia: Le nom et le logo de leur groupe ont été inspirés par l’histoire du livre de Jorge Bucay “Le Chemin de la Rencontre”.e arts closest to film editing. Cliquez sur l’image ci-dessous pour lire l’histoire et voir les brouillons du logo, créés par Luis Torres. Le site web a été conçu et créé par nous avec l’aide de Dan Ton Torres. www.danton.work

Alexandra e Damianos amano raccontare storie che registrano apo konta (attraverso) con le loro cineprese! Seguono e ricostruiscono il filo che unisce gli eroi di ogni storia, catturando ciò che hanno vissuto ma non hanno avuto il tempo di vedere. Discretamente e rispettosamente, circolano silenziosamente tra di voi, senza intervenire per guidare (come registi) i “protagonisti”.

 

Alexandra è un’artista immigrata, è cresciuta in Canada e lavora come fotografa gli ultimi 15 anni. Ama ballare e (ama) il suo cane Rocky.www.alexandrastamopoulou.gr

 

Damiano(s) è un regista premiato e un insegnante. Ama cucinare e ama (anche) la musica, considerandole le arti più vicine all’arte del montaggio. www.blinkdreamer.gr

Trivia: Il nome e il logo della loro squadra sono stati ispirati dalla storia del libro di Jorge Bukay “La strada dell’incontro”. Clicca sull’immagine, qui sotto, per leggere la storia e vedere i disegni del logo, creato da Luis Torres. Il sito web è stato progettato e creato da noi con l’aiuto di Dan Ton Torres. www.danton.work